ZMIERZCH FINANSOWYCH SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH

Za swoje zadanie I Konferencja przyjmuje odmitologizowanie finansowych systemów motywacyjnych i tzw. premii motywacyjnych, wyjaśnienie, dlaczego techniki motywowania "kijem i marchewką" wywierają skutek przeciwny do założonego. Jej celem jest ukazanie jednocześnie bardziej skutecznego systemu motywacji pracowników, tworzącego wewnętrzną samokontrolę indywidualną i zespołową w firmie. W ostatnich latach firmy i korporacje w Polsce i na świecie wprowadzają nowy paradygmat motywowania pracowników. Określają ważne dla siebie wartości, tworzą zgodną z nimi misję i wizję firmy starając się uruchomić motywację do pracy podobną do tej, jaką kierują się wolontariusze.

Wprowadzanie nowego systemu motywacyjnego w kulturę firmy napotyka często w Polsce na opór lub na próżnię społeczną i brak zrozumienia. Kojarzone jest bowiem z realnym socjalizmem, kiedy takimi hasłami manipulowano ludźmi. Praca ?na państwowym? stała się wówczas dla większości czysto technicznym sposobem zarabiania pieniędzy, tracąc swoje odwieczne konotacje moralne i godnościowe. Powstał syndrom zwany "Anomia Sovietica", który dotąd jest dziedziczony społecznie i blokuje ponowne powiązanie pracy z wartościami moralnymi i z godnościowymi odczuciami pracowników.

Konferencja ma następujące cele:

  • Ukazanie praw powstawania anomii i etosu pracowniczego, zasad jakimi rządzi się godnościowa motywacja pracownicza i przewagi takiej strategii motywacyjnej nad materialnym motywowaniem pracowników.
  • Odpowiedź na pytanie, co robić, jak wprowadzać w firmie nowy paradygmat godnościowej motywacji pracowniczej? Warsztaty Konferencji są prezentacją technologii szkoleniowych, które uczą menadżerów jak ponownie można wiązać pracę z poczuciem własnej godności pracownika, zastępować tradycyjną kontrolę samokontrolą pracowników i uruchamiać we własnym zespole motywację do pracy podobną do tej, którą kierują się wolontariusze.

MIEJSCE KONFERENCJI

Siedziba Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, 01-030 Warszawa, ul. Pawia 55.

TERMIN

12 października 2011 r. - środa